UdinEstate – Eventi di Venerdì 25 Agosto

ore 21.00 – Corte Morpurgo
SUNS EUROPE ISTÂT
serata musicale a cura di Informazione Friulana

Info: aministrazion@ondefurlane.eu
www.sunseurope.com